Legislaţia la zi

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România 2017-11-18

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează dreptul la indemnizație al artiștilor interpreți sau executanți, cetățeni români, care au desfășurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate.
Art. 2. -

Nu fac obiectul prezentei legi activitățile care nu sunt de natură artistic-interpretativă.
Art. 3. - Modificări (2)

În sensul prezentei legi, prin artiști interpreți sau executanți liber-profesioniști se înțelege actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii și alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăți, de circ ori de marionete și care au desfășurat activități în instituții publice de stat sau persoane juridice de profil, în regim de colaborare, ca liber-profesioniști.
Art. 4. -

(1) În categoria artiștilor interpreți sau executanți se încadrează:

a) soliștii și interpreții vocali de:

- muzică clasică - operă, lied, operetă;

- muzică ușoară, folk, pop, rock;
- muzică folclorică;

b) soliștii instrumentiști și instrumentiștii de:

- muzică clasică;

- muzică ușoară;

- muzică folclorică;

c) dirijorii de:

- muzică clasică;

- muzică ușoară;

- muzică folclorică;

d) actorii:

- de teatru;

- mânuitori păpuși;
- de pantomimă;

- de cinema;

e) prezentatorii de spectacole;

f) soliștii de balet și dans, balerinii și dansatorii, coregrafii;

g) artiștii de circ și cascadorii.

(2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor.
Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Artiștii interpreți sau executanți care au desfășurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) au vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Jurisprudență (3)

b) au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;
Jurisprudență (2)
c) realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă și stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Național de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizației.
Jurisprudență (2)

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puțin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităților stabilite conform prevederilor art. 10, cât și, după caz, a perioadelor reprezentând vechime în muncă, realizată potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Modificări (1)

(3) Perioada prevăzută la alin. (2) nu include perioadele realizate și valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale sau în alte sisteme de asigurări sociale.

(4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici în care nu s-au realizat cel puțin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităților, nu se iau în calcul.

(5) În cazul vechimii în muncă prevăzute la alin. (2), fracțiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.
Modificări (1)
Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți și stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artiștilor Liber-Profesioniști din România, denumită în continuare UALPR, pe baza actelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum și de către orice altă instituție publică sau persoană juridică de profil la care artiștii interpreți sau executanți liber-profesioniști au prestat activități în regim de colaborare.
Jurisprudență (3)
(2) Instituțiile și persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție solicitanților documentele care pot dovedi desfășurarea activității artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3) Pe baza documentelor eliberate de instituțiile și persoanele juridice prevăzute la alin. (1) UALPR va asigura constituirea unei evidențe ce va servi la stabilirea calității de potențial beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți.
Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei se înființează Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia este alcătuită din doi reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor, doi reprezentanți ai Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și trei reprezentanți ai UALPR.

(3) Comisia se organizează pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul prevăzut la alin. (1).

(4) Sumele necesare pentru desfășurarea activității Comisiei se prevăd și se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
Art. 8. -

(1) Comisia stabilește, prin hotărâre, în condițiile prezentei legi, dreptul artiștilor interpreți sau executanți de a primi indemnizația pentru activitatea desfășurată în regim de liber-profesionist.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite și se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării și poate fi contestată de solicitant, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Modificări (1)
(3) Hotărârea prevăzută la alin. (1) poate fi contestată de solicitant în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Modificări (1)

(4) Hotărârea care nu a fost contestată se comunică de către Comisie casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare.
Modificări (1)

(5) În cazul în care hotărârea Comisiei a fost atacată la instanța de contencios administrativ, hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă se comunică Comisiei, solicitantului și casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la emitere.
Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) De indemnizația pentru activitatea artistic-interpretativă beneficiază, indiferent de vârstă, și artiștii interpreți sau executanți liber-profesioniști care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfășura activitatea artistică și care dovedesc această situație, precum și faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
Jurisprudență (1)

(2) Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfășurării activităților artistic-interpretative prevăzute la art. 10 alin. (1) și care pot genera pierderea capacității de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
Jurisprudență (1)

(3) Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifică de către medicul specialist în medicina muncii.
Art. 10. -

(1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează:

a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate - 10 zile lucrătoare;

b) o participare la realizarea unui spectacol sau unei reprezentări artistice organizate de o instituție publică de profil - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentație;
Modificări (1)

c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate - 15 zile lucrătoare;

d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic sau TV - roluri principale: 40 de zile lucrătoare; roluri secundare: 20 de zile lucrătoare;
Modificări (1)

e) o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucrătoare;

f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală și altele asemenea, declarat ca național - 30 de zile lucrătoare;

g) o participare la un eveniment artistic de importanță internațională, declarat ca atare - 60 de zile lucrătoare;

h) o interpretare a unui rol într-o producție cinematografică de lung sau scurt metraj - un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la și de la locurile de filmare, precum și zilele de repaus;
i) un turneu artistic în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfășurat turneul, la care se adaugă ziua plecării și cea a revenirii în țară.
Modificări (1)

(2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestație artistic-inteSursa: http://google.ro

© Copyright 2017 artiştii.ro. Toate drepturile rezervate
Proiect cu    din Timişoara